Bysiau Arriva Cymru – Dyfarniad Aur

Arriva Buses Wales – As Good As Gold

Rhoddwyd dyfarniad aur i gwmni Bysiau Arriva Cymru, wedi iddo gael dyfarniad efydd ym mis Mawrth 2013 am y fenter Cynllun Iechyd Corfforaethol.

Menter gan Lywodraeth Cymru yw’r Cynllun Iechyd Corfforaethol, lle bydd cwmnïau’n cofrestru i ddangos eu hymrwymiad i les eu staff.

Aseswyd y cwmni ar ystod o feini prawf, gan gynnwys: cymorth sefydliadol, cyfathrebu, polisïau i gynnwys staff a datblygu polisïau, iechyd a diogelwch, monitro, asesu ac adolygu, materion iechyd penodol, hyrwyddo iechyd meddwl, anhwylderau cyhyrysgerbydol, camddefnyddio alcohol a sylweddau, maetheg i weithleoedd heb ffreutur, gweithgarwch corfforol, materion iechyd cyffredinol a galwedigaethol.

Cydgysylltwyd y prosiect gan reolwr Business 2 Business, Barry Mellor. Dywedodd: “Mae yna dystiolaeth glir i ddangos bod gwella iechyd a lles yn gwneud synnwyr ac yn gwella safonau lles y cwmni ac yn helpu i rannu arfer da. Rydym yn hynod o falch i gael y dyfarniad aur mewn cyn lleied o amser.”